T3, 21

Thứ Ba

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Sdot Yam
  2. Thời tiết Caesarea Maritima
  3. Thời tiết Caesarea National Park
  4. Thời tiết Bet H̱ananya
  5. Thời tiết Caesarea
  6. Thời tiết Gan Le’ummi H̱of Qesarya
  7. Thời tiết Ramat HaNadiv

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

  1. Thế giới
  2. Thời tiết Or Akiva
  3. T3, 21 Thg5 thời tiết ở Or Akiva
© 2024 Weawow Tiếng việt