Trợ giúp

Về việc dự báo thời tiết và dò tìm hình ảnh phù hợp.

Hiển thị các hình ảnh tương ứng với một vị trí từ thông tin trong dự báo thời tiết, chẳng hạn như thể loại và nhiệt độ của các dự báo thời tiết dựa trên cơ sở thuật toán của chúng tôi.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ hình ảnh không liên quan nào được hiển thị. Chúng tôi sẽ cải thiện các thuật toán từng ngày dựa trên cơ sở các ý kiến nhận được.

Về những bức ảnh "Wow"

Hãy nhấn bút "Wow" khi bạn tìm thấy một hình ảnh "Wow".
Bạn có thể bấm phím "Wow" vào bất cứ ai, ngay cả khi bạn không có một tài khoản nào, nhưng trong trường hợp đó, chỉ có tên quốc gia mà bạn đang ở được hiển thị tới người đã đăng bức ảnh đó.

Về Thành phố được đánh dấu

Nếu bạn tìm thấy một nơi mà bạn thường muốn xem dự báo thời tiết hay một nơi yêu thích của bạn muốn xem, xin vui lòng nhấn vào nút "Wow" ở góc trên bên phải của màn hình nơi mà thông tin dự báo thời tiết hiển thị.
Thành phố mà được nhấp vào nút "Wow" Trang đầu của dịch vụ sẽ hiển thị dự báo thời tiết và hình ảnh người dùng đã đăng một cách đồng thời.
Việc đăng ký một tài khoản cho thành phố mà bạn muốn nhấn "Wow" là cấn thiết.

Về việc theo dõi

Một khi bạn tìm thấy những người yêu thích của bạn, hãy cố gắng theo dõi họ.
Các bức ảnh được đăng tải và hoạt động của người đó sẽ được hiển thị trên trang đầu và các hoạt động dịch vụ của bạn.
Để theo dõi bạn cần phải đăng ký một tài khoản.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc sự quan tâm nào. Chúng tôi sẽ thể hiện những phản ánh này trong phần trợ giúp.

Help for photo selling

How can I sell photos?

If you took a photo and you have no problem around rights, sign up weawow. Anyone can create free weawow account. Receiving Royalty requires PayPal account. If you don't have PayPal account, please create one.

What should I consider on photo selling?

There are various consideration such as not to sell a photo others own its copyright, not to violate subject's personality rights, copyrights or design rights. For more detail, please refer to "Photo selling guide".

What is a model release?

It's a document to prove that model in the photo agreed with photo selling. Unless you submit a model release, you can not sell a photo. For more detail, please refer to "About a model release".

What is a property release?

It's a document to prove that property owner in the photo agreed with photo selling. Unless you submit a property release, you can not sell a photo. For more detail, please refer to "About a property release".

Is there any other way to receive Royalty other than PayPal?

At the moment, PayPal is the only way to receive Royalty. To create PayPal account is free.

When do I get paid for my work?

At the moment, you can apply for payment request every time your photo is sold without any minimum amount setting. It takes a week after your payment request to receive money at PayPal. For payment request, you log in and go to transfer menu at marketplace.

Can I reduce or free tax by withholding tax?

If you are not a Japanese citizen or resident, you may be subject to reduce or free tax by withholding tax.Only a person whose photo are sold and ready for receiving money can request withholding tax process. Please contact us directly once you are ready for receiving payment and want to request withholding tax process.

Help for photo purchase

How can I purchase a photo?

Sign up weawow at first. Anyone can create free weawow account. Payment request PayPal account. If you don't have PayPal account, create one.

Can I sell a photo that I purchased?

You can't assign ownership of purchased photo's right to another person or entity. Person purchased the photo or team member within same entity can use a photo.

Is there any other way to make payment other than PayPal?

At the moment, PayPal is the only way for payment. To create PayPal account is free.

What is editorial use?

Photo can be used only for purposes of news reporting, blog, or SNS etc. Regarding photo license, please refer to "About photo license".

© 2020 weawow